لایسنس ها

CPanel - WHM - Dedicatedهزینه لایسنس ماهانه 45 دلار میباشد
لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

CPanel - WHM - VPSهزینه لایسنس ماهانه 15 دلار میباشد
لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید

Direct Adminهزینه لایسنس ماهانه 5 دلار میباشد
لطفا با واحد فروش در ارتباط باشید