پلن مورد نظر را انتخاب نمائید

سرور ابری ماهیانه - اروپا

این پلن ها ماهیانه می باشند
تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید


آموزش سفارش سرور ویندوزی

سرور ابری ماهیانه - آمریکا

این پلن ها ماهیانه می باشند
تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید


آموزش سفارش سرور ویندوزی

سرور ابری ماهیانه - جهانی

اروپا (۴ لوکیشن)
استرالیا
سنگاپور
کانادا


این پلن ها ماهیانه می باشند
تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید