هاست معمولی سی پنل خارج

NP1

1000مگابایت فضا
پهنای باند نامحدود

NPU

فضای نامحدود
پهنای باند نامحدود