سرور ابری آمریکا ساعتی

به میزانی که مصرف میکنید پرداخت کنید

ushr-plan1

2CPU-2GB RAM-40GB NVMe


ساعتی 613 تومان (معادل ۴41,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

ushr-plan2

3CPU-4GB RAM-80GB NVMe


ساعتی 963 تومان (معادل 693,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

ushr-plan3

4CPU-8GB RAM-160GB NVMe


ساعتی 1640 تومان (معادل 1,180,000 هزار تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی