سرور ابری اروپا ساعتی

به میزانی که مصرف میکنید پرداخت کنید

euhr-plan1

1CPU-2GB RAM-20GB NVMe


ساعتی ۵۶۷ تومان (معادل ۴۰۸,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

euhr-plan2

2CPU-2GB RAM-40GB NVMe


ساعتی 613 تومان (معادل ۴41,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

euhr-plan3

2CPU-4GB RAM-40GB NVMe


ساعتی 863 تومان (معادل 621,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

euhr-plan4

3CPU-4GB RAM-80GB NVMe


ساعتی 963 تومان (معادل 693,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

euhr-plan5

2CPU-8GB RAM-80GB NVMe


ساعتی 1225 تومان (معادل 882,000 تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی

euhr-plan6

4CPU-8GB RAM-160GB NVMe


ساعتی 1640 تومان (معادل 1,180,000 هزار تومان برای ۳۰ روز)


تحویل فوری
انتخاب پلن و موقعیت سرور در ادامه خرید
این پلن ساعتی می باشد(اطلاعات بیشتر)
آموزش سفارش سرور ویندوزی