شماره حساب

  • Tuesday, 30th October, 2012
  • 15:25pm


شماره حساب ها

لطفا پس از واریز مشخصات واریزی را برای بخش مالی ارسال کنید

تمامی حساب ها به نام رضا صادقی گوغری می باشد


بانک سامان

شماره حساب: 1-1029506-800-9121

شماره کارت:6037691004895735


در اینده ی نزدیک شماره حساب از بانک های دیگر به لیست اضافه می شود

« برگشت