سرور اختصاصی آلمان

EX41
 • CPU

  Intel i7-6700 Quad-Core
 • RAM

  32GB DDR4
 • HDD

  2x4 TB SATA ent
EX41 - SSD
 • CPU

  Intel i7-6700 Quad-Core
 • RAM

  32GB DDR4
 • HDD

  2x500 GB SSD
EX41S
 • CPU

  Intel i7-6700 Quad-Core
 • RAM

  64GB DDR4
 • HDD

  2x2 TB SATA ent
EX41S - SSD
 • CPU

  Intel i7-6700 Quad-Core
 • RAM

  64GB DDR4
 • HDD

  2x250 GB SSD
EX51
 • CPU

  Intel i7-6700 Quad-Core
 • RAM

  64GB DDR4
 • HDD

  2x4 TB SATA ent
EX51 - SSD
 • CPU

  Intel i7-6700 Quad-Core
 • RAM

  64GB DDR4
 • HDD

  2x500 GB SSD